Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Informacja o dotacjach unijnych

W II kw. 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca ogłosił konkurs projektów w ramach wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących wspierania efektywności w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Wśród podmiotów mogących ubiegać o dotacje wymienione są m.in. Spółdzielnie Mieszkaniowe. Dlatego też w miesiącu lipcu 2016 r. zorganizowano przetarg mający na celu wyłonienie firmy, która w imieniu Spółdzielni przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie termomodernizacji budynków przy ul. Dokerskiej 2-28, Dokerskiej 30-54, Dokerskiej 3, 7, 7a-7d, Papierniczej 4-6, Lotniczej 147 i Lotniczej 149. W miesiącu wrześniu umowa z firmą wyłonioną w przetargu – firmą Neptun-EKO została podpisana, a w dniu 31.10.2016 r. wniosek o dotację unijną został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 15.11.2017 r. W wyniku oceny dokonanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i zatwierdzonej przez Ministerstwo Energii projekt zgłoszony przez Spółdzielnię został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu wynosi około 18 mln zł. Kwota dofinansowania środkami Unii Europejskiej wyniesie ponad 11,5 mln zł. W jej skład wchodzi dotacja, pomoc zwrotna i premia inwestycyjna.

W ramach przedsięwzięć modernizacyjnych, w zależności od potrzeb poszczególnych nieruchomości, zostaną wykonane następujące prace: ocieplenie stropów nad piwnicami, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, cokołu i elewacji, wymiana okien oraz wymiana instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.

W dniu 26.01.2018 r. Zarząd Spółdzielni podpisał umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z uwagi na bardzo duże nakłady finansowe konieczne do zaangażowania ze strony Spółdzielni, zadanie podzielono na etapy i realizowane będzie do roku 2022.

Poniżej przedstawimy harmonogram realizacji projektu:

  1. Dokerska 2-28 – 01.09.2018 – 30.09.2019

  2. Papiernicza 4-6 – 01.06.2019 – 30.06.2020

  3. Dokerska 30-54 – 01.10.2020 – 30.09.2021

  4. Lotnicza 147 – 01.10.2021 – 30.06.2022

  5. Dokerska 3, 7, 7a-7d – 01.10.2021 – 31.12.2022

  6. Lotnicza 149 – 01.07.2022 – 31.12.2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Energetyk" realizując zapisy Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.02-00-0001/16-00 Projektu "Termomodernizacja 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będących pod zarządem Spółdzielni ML-W 'Energetyk' we Wrocławiu" § 4 ustęp 3 punkt 19, uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ można zgłaszać potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe, związane z realizowanym projektem przywołanym powyżej.