Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

tło Strona główna logo SM Energetyk

Naszą misją jest stałe podnoszenie poziomu technicznego zasobów, ograniczanie kosztów, a jednocześnie tworzenie osiedli przyjaznych mieszkańcom.

Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” z siedzibą we   Wrocławiu przy ulicy Dokerskiej 2a ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na działalność: magazynową, usługową, handlową lub biurową.

Adres nieruchomości

Termin złożenia zgłoszenia

Termin otwarcia zgłoszenia

Wadium/ termin wpłaty / stawka wywoławcza

Wrocław ul. Dokerska 18

Lokal użytkowy o powierzchni 57,68 m², położony na tarasie w budynku mieszkalnym, posiadający dwa oddzielne wejścia z zewnątrz budynku. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń w tym toalety. Lokal do remontu.

28.06.2017r.

do godz. 10.00

28.06.2017r.

godz. 10.15

 

Licytacja

28.06.2017r.

godz. 11.15

wadium

1.585,55 zł

termin wpłaty do

27.06.2017r.

 

stawka wywoławcza

netto 12,00 zł/m²/m-c

Wrocław ul. Dokerska 2

Wolnostojący pawilon handlowy o łącznej powierzchni 79,06m², grunt przynależny o pow. 134,79m². Obecnie pawilon podzielony jest na dwie części i łącznie posiada cztery oddzielne wejścia z zewnątrz budynku. Pawilon składa się łącznie z sześciu pomieszczeń. Całość do remontu.

29.06.2017r.

do godz. 10.00

29.06.2017r.

godz. 10.15

 

Licytacja

29.06.2017r.

godz. 11.15

wadium

7.115,83 zł

termin wpłaty do

28.06.2017r.

 

stawka wywoławcza

netto 40,00 zł/m²/m-c

2. Warunkiem udziału w którymkolwiek z powyższych przetargach jest:

 • wykupienie istotnych warunków przetargu zawierających informacje o: sposobie przeprowadzenia przetargu, wzór umowy i zgłoszenie przystąpienia do przetargu,
 • terminowe złożenie zgłoszenia w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 2a (Galeria Pilczycka, III piętro) oraz wpłacenie w w/w terminie wymaganego wadium przelewem na konto:
  BGŻ BNP PARIBAS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

3. Wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a  (Galeria Pilczycka, III piętro, pok.2 ) oraz telefonicznie  pod  nr tel. 71/  798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

4. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających  istotne warunki przetargowe  wynosi  36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

5. Wyniki przetargów wywieszone będą w siedzibie Spółdzielni.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie dowolny wybór ofert, oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargów na każdym ich etapie z jednoczesnym podaniem przyczyny.

7. Termin oglądania lokali:

 • Dokerska 18 – 22.06.2017 r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 11.00
 • Dokerska 2 – 22.06.2017 r. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 12.00

8. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości wylicytowanej dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

9. Składniki miesięcznych opłat czynszowych:

 • Dokerska 18 - eksploatacja podstawowa, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, opłata za ścieki opadowe i roztopowe, czynsz umowny
 • Dokerska 2 - eksploatacja podstawowa, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, opłata za ścieki opadowe i roztopowe, czynsz umowny, czynsz dzierżawny.

10. Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:

 • wycofania zgłoszenia  przed upływem terminu składania zgłoszeń;
 • dla uczestników, którzy przegrali przetarg  – wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu dokonując przelewu na wcześniej wskazane przez uczestnika konto;
 • uczestnik, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz organizującego przetarg,  jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych  w przetargu, regulaminie przetargu i projekcie umowy lub w ogóle nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.