Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

mapa strony

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.

Telefony do sekretariatu

tel. 71 361 46 81
faks 71 361 01 40

Nagrody dla Spółdzielni


  •  

Przetargi

Wrocław dnia 14.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się dniu 08.05.2015r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we   Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie warunków przetargu zawierających: informacje o sposobie przeprowadzenia przetargu, wzór umowy i zgłoszenie przystąpienia do przetargu,

- terminowe złożenie zgłoszenia w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:

BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

3. Wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159  (pok.3 ) oraz telefonicznie  pod  nr tel. 71/  798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

4. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających  istotne warunki przetargowe  wynosi  36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

5. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie dowolny wybór oferty, oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie z jednoczesnym podaniem przyczyny.

7. Termin oglądania lokalu:  07.05.2015r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 11.00.

8. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości wynegocjowanej dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

9. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: eksploatacja podstawowa, energia elektryczna, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, czynsz umowny.

10. Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:

-   wycofania zgłoszenia  przed upływem terminu składania zgłoszeń;

- dla uczestników, którzy przegrali przetarg  – wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu dokonując przelewu na wcześniej wskazane przez uczestnika konto;

- uczestnik, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz organizującego przetarg,  jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych  w przetargu, regulaminie przetargu i projekcie umowy lub w ogóle nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

 

 

 

 

Wrocław 26.03.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie

 

2.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001

3.  Wydawanie specyfikacji dla zadania - od dnia ogłoszenia przetargu.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz telefonicznie pod  nr tel. 071 798 79 79, 98 w godz. 10.00-14.00.

5. Opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi  24,60 zł. brutto; należy przedstawić dowód wpłaty na konto j.w.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Wrocław, 25.03.2015

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

 

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w   Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP)

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12 w godz. 7.00-15.00, natomiast informacje przetargowe  udzielane są w Administracji os. Kozanów  pok. 1 oraz pod  nr tel. 071 798 79 91 w godz. 8.00-14.00.

3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 61,50 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Wrocław dnia 11.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się dniu 10.04.2015r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we   Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem n/w nieruchomość:

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

wykupienie warunków przetargu zawierających informacje o:  sposobie przeprowadzenia przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu,

terminowe złożenie zgłoszenia w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:

BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

3. Wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159  (pok.3 ) oraz telefonicznie  pod  nr tel. 71/  798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

4. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających  istotne warunki przetargowe  wynosi  61,50 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

5. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie dowolny wybór oferty, oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie z jednoczesnym podaniem przyczyny.

7. Termin oglądania lokalu:  27.03.2015r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 12.00.

8. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości wynegocjowanej dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

9. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: eksploatacja podstawowa, energia elektryczna, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, czynsz umowny.

10. Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:

-   wycofania zgłoszenia  przed upływem terminu składania zgłoszeń;

- dla uczestników, którzy przegrali przetarg  – wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu dokonując przelewu na wcześniej wskazane przez uczestnika konto;

- uczestnik, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz organizującego przetarg,  jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych  w przetargu, regulaminie przetargu i projekcie umowy lub w ogóle nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

 

 

Wrocław, dn. 19.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w   Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP)

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz pod  nr tel. 071 798 79 98 w godz. 8.00-14.00.

3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 61,50zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wrocław, dn. 18.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w   Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP)

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz pod  nr tel. 071 798 79 98 w godz. 8.00-14.00.

3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 36,90 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wrocław, dn. 18.02.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159  informuje o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na n/w zadanie:

1. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni

2. Materiały przetargowe i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz pod  nr tel. 071 798 79 98 w godz. 8.00-14.00.

3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

18.02.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na nw. zadanie:

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Powstańców Śląskich 159,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

06.03.2015

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:
FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001
3. Wydawanie specyfikacji dla zadania - od dnia ogłoszenia przetargu.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz telefonicznie pod nr tel. 071 798 79 79, 98 w godz. 10.00-14.00.
5. Opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 24,60 zł. brutto; należy przedstawić dowód wpłaty na konto j.w.
6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wrocław dnia  04.02.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się dnia 20.02.2015r. o godzinie 9.15

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we   Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego wraz z parkingiem z przeznaczeniem na działalności gospodarczą z wykluczeniem branż: tekstylnej, apteki i małej gastronomii.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
-    wykupienie warunków przetargu zawierających informacje o:  sposobie przeprowadzenia przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu,
-     terminowe złożenie zgłoszenia w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:
BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001


2. Wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159  (pok.3 ) oraz telefonicznie  pod  nr tel. 71/  798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.


3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających  istotne warunki przetargowe  wynosi  61,50 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.
4. Spółdzielnia zastrzega sobie dowolny wybór oferty, oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie z jednoczesnym podaniem przyczyny.


5. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości wynegocjowanej trzymiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

 

 

 

Wrocław, dnia 04.02.2015 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetargi na nw. zadania:

 

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- dla zadania nr 1: wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,
- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.
W tytule przelewu należy podać nr NIP firmy,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Powstańców Śląskich 159,
- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Wrocław, dnia 05.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg na nw. zadanie:

 

Wykaz nieruchomości

 

Termin złożenia zgłoszenia

Termin otwarcia zgłoszenia

Wadium/ stawka wywoławcza

Przetarg V- wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 7d o pow. użytkowej 110,04 m² z przeznaczeniem na działalność magazynowo- usługowo – handlowo -biurową

09.04.2014 r.

do godz. 10.00

09.04.2014 r.

godz. 10.15

Licytacja

09.04.2014 r.

godz. 11.15

wadium

500,00 zł

stawka wywoławcza

netto 10,00 zł/m²/m-c

 

 

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Energetyk we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL