Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

mapa strony

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.

Telefony do sekretariatu

tel. 71 361 46 81
faks 71 361 01 40

Nagrody dla Spółdzielni


 •  

Przetargi

 

Wrocław, dnia 17.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,

- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.
W tytule przelewu należy podać nr NIP firmy,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Powstańców Śląskich 159,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

 

 

Przedmiot zamówienia

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Pożądany termin realizacji zamówienia

Wadium

Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane”, w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym, w budynkach będących pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

20.05.2014 r.

do godz. 9:00

20.05.2014 r.

godz. 9:15

21.11.2014 r.

 

1 000 zł.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP)

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz pod nr tel. 071 798 79 98 w godz. 8.00-14.00.

 3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 73,80 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Wrocław dnia 04.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się w dniu 25.04.2014 r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości gruntowej:

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wykupienie warunków przetargowych zawierających informacje o przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu,

 • terminowe złożenie ofert w Sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

 • wszelkie informacje o istotnych warunków przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77, w godzinach: od 7.00 do 14.00

3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej. Przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

4. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni w dniu 25.04.2014r. o godzinie 14.00

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z jednoczesnym podaniem przyczyny.

6. Przed zawarciem umowy Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Dzierżawcy.

7. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: czynsz umowny.

 

Informacje o pozostałych wolnych lokalach i przetargach dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.energetyk.wroc.pl

 

 

 

 

Wrocław dnia 26.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się dnia 09.05.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie n/w nieruchomości gruntowych:

 

Adres nieruchomości

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Wadium

Wrocław ul. Dokerskiej 2-28, nieruchomość składa się z działek przyległych do siebie, objętych prawem użytkowania wieczystego do 29.09.2077 r., księga wieczysta WR1K/00066169/2:

 

- nr 90/2, AM 3 Obręb Kozanów o powierzchni 8 967m2

 

- nr 63/51, AM 12 Obręb Pilczyce o powierzchni 52m²

 

- nr 63/52, AM 12 Obręb Pilczyce o powierzchni 940m²

 

pod budowę obiektu z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługowo – biurową ze środków własnych oferenta

 

Data

09.05.2014 r.

do godz. 12.00

Data

09.05.2014 r.

godz. 12.15

 

50.000,00 zł

 

 

 

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wykupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierających informacje o przetargu, wzory umów dzierżawy i najmu, formularz udziału w przetargu,

 • terminowe złożenie oferty w sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:

BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

 • wszelkie informacje o istotnych warunków przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

 

3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 61,50 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej. Przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z jednoczesnym podaniem przyczyny.

5. Przed zawarciem umowy dzierżawy wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić kaucję gwarancyjną w wysokości 50.000,00 zł brutto, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Dzierżawcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

6. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: czynsz umowny, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

 

Wrocław, dnia 26.03.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się w dniu 15.04.2014 r.

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk”  z siedzibą we   Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

 

Adres nieruchomości

Termin złożenia ofert

Termin otwarcia ofert

Wadium/ stawka wywoławcza

Lokal użytkowy położony we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 17, lokal o pow. użytkowej 91,90 m² z niezależnym wejściem i dużym tarasem  przeznaczony na działalność medyczną lub usługowo – handlowo –biurowo - magazynową

15.04.2014 r.

do godz. 10.00

15.04.2014 r. godz. 10.15 Licytacja 15.04.2014 r. godz. 11.00

wadium

2.866,71 zł

stawka wywoławcza

netto 14,40 zł/m²/m-c

 

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji przetargowej,

- terminowe złożenie ofert w sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159  (pok.3 ) oraz telefonicznie  pod  nr tel. 71/  798 79 77, w godzinach: od 7.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej. Przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

4. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.04.2014 r. o godzinie 13.00

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6. Przed zawarciem umowy wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy.

7. Składniki miesięcznej opłaty czynszowej: eksploatacja podstawowa, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, opłata za najem wyliczona na podstawie wylicytowanej stawki tj. 91,90m² x wynegocjowana stawka za m² p.u.

Informacje o wolnych lokalach i przetargach dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.energetyk.wroc.pl

 

 

 

Wrocław dnia 19.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się w dniu 09.04.2014 r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

 

 

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • wykupienie warunków przetargowych (zawierających informacje o przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu),

 • terminowe złożenie zgłoszenia w Sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

 • wszelkie informacje o istotnych warunków przetargowych można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77, w godzinach: od 7.00 do 14.30

2. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

3. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni w dniu 09.04.2014r. o godzinie 13.00

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z jednoczesnym podaniem przyczyny.

5. Termin oglądania lokalu:

- Dokerska 7d - 28.03.2014 r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.00,

6. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy.

7. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: eksploatacja podstawowa, energia elektryczna, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, czynsz umowny.

Informacje o pozostałych wolnych lokalach i przetargach dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.energetyk.wroc.pl

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetargi nieograniczone na n/w zadania:


 

 • 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w   Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP)
 • 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz pod  nr tel. 071 798 79 98 w godz. 8.00-14.00.
 • 3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi:

- dla zadania nr 1 – 73,80 zł brutto;

- dla zadania nr 2,3,4 - 61,50 zł. brutto,

odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

 • 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wykaz nieruchomości

 

Termin złożenia zgłoszenia

Termin otwarcia zgłoszenia

Wadium/ stawka wywoławcza

Przetarg V- wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 7d o pow. użytkowej 110,04 m² z przeznaczeniem na działalność magazynowo- usługowo – handlowo -biurową

09.04.2014 r.

do godz. 10.00

09.04.2014 r.

godz. 10.15

Licytacja

09.04.2014 r.

godz. 11.15

wadium

500,00 zł

stawka wywoławcza

netto 10,00 zł/m²/m-c

 

 

Copyright © 2010-2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Energetyk we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL