Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
Energetyk we Wrocławiu

mapa strony

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00.

Telefony do sekretariatu

tel. 71 361 46 81
faks 71 361 01 40

Nagrody dla Spółdzielni


 •  

Przetargi

 

Wrocław, dnia 05.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg na nw. zadanie:

 

 


Wrocław dnia 02.12.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się dnia 19.12.2014r. o godzinie 9.15


1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego wraz z parkingiem z przeznaczeniem na działalności gospodarczą z wykluczeniem branż: tekstylnej, apteki i małej gastronomii.

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wykupienie warunków przetargu zawierających informacje o: sposobie przeprowadzenia przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu,

 • terminowe złożenie zgłoszenia w sekretariacie Spółdzielni mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:

BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

3. Wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

4. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 61,50 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie z jednoczesnym podaniem przyczyny.

6. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości wynegocjowanej trzymiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

7. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, zimna woda – zaliczka, czynsz umowny, czynsz dzierżawny (za parking), energia elektryczna (dot. parkingu), opłata za utrzymanie części wspólnych Pawilonu.

8. Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:

- wycofania zgłoszenia przed upływem terminu składania zgłoszeń;

- dla uczestników, którzy przegrali przetarg – wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu dokonując przelewu na wcześniej wskazane przez uczestnika konto;

- uczestnik, który wygrał przetarg, traci wadium na rzecz organizującego przetarg, jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w przetargu, regulaminie przetargu i projekcie umowy lub w ogóle nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

9. O wynikach przetargu uczestnicy przetargu zostaną poinformowani pisemnie.


Wrocław, dnia 11.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:

 

Zadanie do wykonania

Termin złożenia ofert

Termin otwarcia ofert

Pożądany termin wykonania zadania

Wadium

Roboty budowlane polegające na przystosowaniu stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Lotniczej 147, 149, Papierniczej 2, 4, 6, Racławickiej 20 we Wrocławiu do wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

01.09.14 r. do godziny 9:00

01.09.14 r. godzina 9:15

30.11.14 r.

20 000 zł

 

 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,
- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.
W tytule przelewu należy podać nr NIP firmy,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Powstańców Śląskich 159,
- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia 04.08.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:

 

Zadanie do wykonania

Termin złożenia ofert

Termin otwarcia ofert Pożądany termin wykonania zadania Wadium
Demontaż istniejących wodomierzy w liczbie ok. 7898 szt., dostawa i montaż wodomierzy radiowych: dn 15 w liczbie ok. 7760 szt. (ok. 3885 szt. wody zimnej i ok. 3875 szt. wody ciepłej), dn20 w liczbie 1 szt. i dn32 w liczbie 1 szt., dostawa i montaż wodomierzy nieradiowych dn 15 w liczbie ok. 136 szt. (ok. 73 szt. wody zimnej i ok. 63 szt. wody ciepłej).

20.08.14 r. do godz 12:00

20.08.14 r. godzina 12:15 30.11.14 r.

40 000 zł

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,

- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.
W tytule przelewu należy podać nr NIP firmy,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Powstańców Śląskich 159,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Wrocław, dnia 17.06.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,

- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.
W tytule przelewu należy podać nr NIP firmy,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Powstańców Śląskich 159,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 12, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

 

 

Przedmiot zamówienia

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Pożądany termin realizacji zamówienia

Wadium

Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane”, w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym, w budynkach będących pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.

20.05.2014 r.

do godz. 9:00

20.05.2014 r.

godz. 9:15

21.11.2014 r.

 

1 000 zł.

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP)

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni pok.12, oraz pod nr tel. 071 798 79 98 w godz. 8.00-14.00.

 3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 73,80 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.

 4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Wrocław dnia 04.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się w dniu 25.04.2014 r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości gruntowej:

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wykupienie warunków przetargowych zawierających informacje o przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu,

 • terminowe złożenie ofert w Sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

 • wszelkie informacje o istotnych warunków przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77, w godzinach: od 7.00 do 14.00

3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej. Przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

4. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni w dniu 25.04.2014r. o godzinie 14.00

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z jednoczesnym podaniem przyczyny.

6. Przed zawarciem umowy Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Dzierżawcy.

7. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: czynsz umowny.

 

Informacje o pozostałych wolnych lokalach i przetargach dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.energetyk.wroc.pl

 

 

 

 

Wrocław dnia 26.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się dnia 09.05.2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę i zagospodarowanie n/w nieruchomości gruntowych:

 

Adres nieruchomości

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Wadium

Wrocław ul. Dokerskiej 2-28, nieruchomość składa się z działek przyległych do siebie, objętych prawem użytkowania wieczystego do 29.09.2077 r., księga wieczysta WR1K/00066169/2:

 

- nr 90/2, AM 3 Obręb Kozanów o powierzchni 8 967m2

 

- nr 63/51, AM 12 Obręb Pilczyce o powierzchni 52m²

 

- nr 63/52, AM 12 Obręb Pilczyce o powierzchni 940m²

 

pod budowę obiektu z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługowo – biurową ze środków własnych oferenta

 

Data

09.05.2014 r.

do godz. 12.00

Data

09.05.2014 r.

godz. 12.15

 

50.000,00 zł

 

 

 

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wykupienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierających informacje o przetargu, wzory umów dzierżawy i najmu, formularz udziału w przetargu,

 • terminowe złożenie oferty w sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto:

BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

 • wszelkie informacje o istotnych warunków przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00.

 

3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 61,50 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej. Przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z jednoczesnym podaniem przyczyny.

5. Przed zawarciem umowy dzierżawy wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić kaucję gwarancyjną w wysokości 50.000,00 zł brutto, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Dzierżawcy. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone przez Spółdzielnię na poczet kaucji gwarancyjnej.

6. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: czynsz umowny, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

 

Wrocław, dnia 26.03.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się w dniu 15.04.2014 r.

 

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk”  z siedzibą we   Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

 

Adres nieruchomości

Termin złożenia ofert

Termin otwarcia ofert

Wadium/ stawka wywoławcza

Lokal użytkowy położony we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 17, lokal o pow. użytkowej 91,90 m² z niezależnym wejściem i dużym tarasem  przeznaczony na działalność medyczną lub usługowo – handlowo –biurowo - magazynową

15.04.2014 r.

do godz. 10.00

15.04.2014 r. godz. 10.15 Licytacja 15.04.2014 r. godz. 11.00

wadium

2.866,71 zł

stawka wywoławcza

netto 14,40 zł/m²/m-c

 

 

2. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji przetargowej,

- terminowe złożenie ofert w sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- wszelkie informacje o istotnych warunkach przetargowych można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159  (pok.3 ) oraz telefonicznie  pod  nr tel. 71/  798 79 77, w godzinach: od 7.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

3. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej. Przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

4. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.04.2014 r. o godzinie 13.00

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6. Przed zawarciem umowy wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto, jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy.

7. Składniki miesięcznej opłaty czynszowej: eksploatacja podstawowa, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, opłata za najem wyliczona na podstawie wylicytowanej stawki tj. 91,90m² x wynegocjowana stawka za m² p.u.

Informacje o wolnych lokalach i przetargach dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.energetyk.wroc.pl

 

 

 

Wrocław dnia 19.03.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

który odbędzie się w dniu 09.04.2014 r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Energetyk” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 159 ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na wynajem n/w nieruchomości:

 

 

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 • wykupienie warunków przetargowych (zawierających informacje o przetargu i nieruchomości, wzór umowy, zgłoszenie przystąpienia do przetargu),

 • terminowe złożenie zgłoszenia w Sekretariacie oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto BNP PARIBAS FORTIS nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001.

 • wszelkie informacje o istotnych warunków przetargowych można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni ul. Powstańców Śląskich 159 (pok.3 ) oraz telefonicznie pod nr tel. 71/ 798 79 77, w godzinach: od 7.00 do 14.30

2. Opłata za 1 kpl. dokumentów zawierających istotne warunki przetargowe wynosi 36,90 zł w tym VAT, powyższą wpłatę należy dokonać przelewem na konto podane powyżej, przed odbiorem dokumentów należy przedstawić dowód wpłaty.

3. Wynik przetargu wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni w dniu 09.04.2014r. o godzinie 13.00

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z jednoczesnym podaniem przyczyny.

5. Termin oglądania lokalu:

- Dokerska 7d - 28.03.2014 r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 14.00,

6. Przed zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznej opłaty czynszowej brutto jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń pieniężnych SML-W „Energetyk” w stosunku do Najemcy.

7. Składniki miesięcznych opłat czynszowych: eksploatacja podstawowa, energia elektryczna, fundusz remontowy, centralne ogrzewanie –zaliczka, podatek od nieruchomości, ciepła woda –zaliczka, zimna woda – zaliczka, wywóz nieczystości, czynsz umowny.

Informacje o pozostałych wolnych lokalach i przetargach dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.energetyk.wroc.pl

 

Wykaz nieruchomości

 

Termin złożenia zgłoszenia

Termin otwarcia zgłoszenia

Wadium/ stawka wywoławcza

Przetarg V- wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Dokerskiej 7d o pow. użytkowej 110,04 m² z przeznaczeniem na działalność magazynowo- usługowo – handlowo -biurową

09.04.2014 r.

do godz. 10.00

09.04.2014 r.

godz. 10.15

Licytacja

09.04.2014 r.

godz. 11.15

wadium

500,00 zł

stawka wywoławcza

netto 10,00 zł/m²/m-c

 

 

Copyright © 2010-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Energetyk we Wrocławiu

Wykonanie: BESTGO.PL